Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

USTAWA „ŚMIECIOWA”

Czerwiec 12, 2013

 

W związku ze zmianami, jakie zaszły w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie wprowadzony nowy system zbiórki odpadów, tzw. podatek śmieciowy.

 Jak funkcjonuje stary system?

Na terenie gminy w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje system bezpośredniego usuwania odpadów, tzn. system oparty o regularną usługę odbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Jest to system „umowny”, polegający na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, którzy podpisywali bezpośrednie umowy z właścicielami posesji. Każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć posesję w pojemniki do gromadzenia odpadów stałych. Odpady odbierane są raz lub dwa  razy w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zbiórka selektywna prowadzona jest u źródła, z podziałem na następujące rodzaje odpadów: odpady szklane, tworzywa sztuczne i makulatura. Mieszkańcy indywidualnych posesji wykorzystują do celów segregacji surowców wtórnych worki foliowe lub trzykolorowe pojemniki o pojemności 2,5 m3, ustawione w miejscach do tego przeznaczonych. Wybór rodzaju i ilości poszczególnych worków nie jest narzucany przez odbiorcę. Usuwanie odpadów odbywa się wyłącznie przez firmy posiadające na to zezwolenie wójta.

 Wady starego systemu

Mimo, że większość nieruchomości objętych jest systemem odbioru odpadów komunalnych, to częstotliwość wywozu odpadów jest zdecydowanie za rzadka niż wynikałoby to z przesłanek teoretycznych, czyli m. in. z liczby osób zamieszkujących gospodarstwa domowe. W związku z powyższym należy przypuszczać, że:

 Nowy system

 Z dniem 1 lipca 2013r. gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. na terenie gmin zacznie obowiązywać system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym właścicielem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach mieszkalnych będzie gmina.

Przejęcie przez gminę obowiązków związanych z odbiorem odpadów komunalnych spowoduje konieczność zatrudnienia pracowników, którzy zajmują się techniczną stroną zagadnienia, w tym między innymi współpracą z firmą wywozową, w celu określenia wielkości pojemników przypisanych do danych posesji, wskazywaniem nowych adresów wymagających dostarczenia pojemników, nadzorowaniem usług, naliczaniem mieszkańcom opłat za odbiór odpadów oraz obsługą finansową wprowadzonego systemu. 

ZALETY NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI:

ETAPY WPROWADZANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE TOMASZÓW MAZ.

·         1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń przedsiębiorcom na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

·         30 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.

·         1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

·         1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

·         1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

·         31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminę pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.

·         1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rady gminy wchodzą w życie, gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewni świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

W/w daty są nałożone ustawą i są to terminy ostateczne.

 


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością