Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową w budynku spółdzielni mieszkaniowej

Styczeń 16, 2012

Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej w przypadku nieruchomości będących w posiadaniu deweloperów, gmin, zakładów pracy czy przedsiębiorstw powstaje z mocy prawa w trakcie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w ramach zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych osoba prawna, jaką jest wspólnota mieszkaniowa utworzona może zostać przy spełnieniu jednego z dwóch poniższych warunków:• tworzy się ją z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu – zgodnie z zapisem art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cyt: „…jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni…”).
• zgodnie z art 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowania przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem większość właścicieli może zdecydować o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej.
Przekształcenie tzw. formy prawnej ze spółdzielni na wspólnotę mieszkaniową zgodnie z art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymaga sporego zaangażowania ze strony samych mieszkańców. Z przyszłego punktu widzenia forma prawna, jaką jest wspólnota mieszkaniowa pozwala jednak podejmować samodzielne decyzje związane z zarządzaniem daną nieruchomością a przede wszystkim pozwala:.
•    we własnym zakresie decydować o kierunkach wydatkowania zebranych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej
•    szczegółowo rozliczać i monitorować bieżące koszty utrzymania nieruchomości
•    obniżać koszty zarządzania nieruchomością, mieć wpływ na ich podział
•    ogłosić przetarg na usługi zarządzania i administrowania budynkiem lub samodzielnie wykonywać takie czynności przez wybrany zarząd wspólnoty spośród jej członków.
Podsumowując na koniec, na przekształcenie spółdzielni mieszkaniowej i powołanie wspólnoty mieszkaniowej decydują się osoby, które  chcą mieć wpływ na zarządzanie budynkiem, w którym mieszkają oraz na sposób wydatkowania wpłacanych pieniędzy z tytułu wpłacanych przez siebie zaliczek na poczet jego utrzymania.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością