Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Kto może być członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

Czerwiec 30, 2011

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest organem wspólnoty mieszkaniowej, który kieruje jej sprawami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Właściciele ci mają obowiązek wybrać zarząd we wspólnocie liczącej ponad 7 lokali, natomiast w mniejszych wspólnotach zarząd

stanowią właściciele wszystkich lokali. Zarząd może składać się z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Sprawy z zakresu zwykłego zarządu nieruchomością wspólną zarząd wspólnoty podejmuje samodzielnie. Do spraw przekraczających zarząd zwykły potrzebna jest zgoda i pełnomocnictwo właścicieli lokali, przyjęte w formie uchwały. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili uchwałą właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Ustawa o własności lokali nie ogranicza prawa do udziału w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej innych osób fizycznych niż członków tej wspólnoty. Podkreśla jednocześnie, że do zarządu może być wybrana osoba z poza grona właścicieli lokali. Taka forma reprezentacji Zarządu wspólnoty nie wymaga również od wybranego tą drogą Członka zarządu żadnego pełnomocnictwa. Jeśli sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną określono zgodnie z art. 18.1 ustawy o własności lokali, rolę zarządu pełni zarządca notarialny. Zarządca nie jest jednak organem wspólnoty mieszkaniowej, lecz jej pełnomocnikiem, ustanowionym w drodze odrębnej umowy notarialnej.

Źródło: Admin


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością