Najlepszy Partner

w zarządzaniu Twoją nieruchomością

Od nowego roku użytkowanie wieczyste zmieni się we własność

Grudzień 27, 2018

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi przejdzie do historii. Oznacza to likwidację corocznej opłaty, która na mocy nowych przepisów zostanie zastąpiona roczną opłatą przekształceniową.

Od nowego roku przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Potwierdzeniem tego faktu będzie zaświadczenie wydane przez właściwy organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa), bez którego sprzedaż mieszkania nie będzie możliwa. Ponadto, zostanie w nim ujęta również informacja o wysokości opłaty przekształceniowej pobieranej przez 20 lat od chwili przekształcenia. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość skorzystania z bonifikaty i zapłacenie całości kwoty. Wspomniane zaświadczenie dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają pocztą na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chęć szybszego otrzymania tego dokumentu będzie wiązała się z koniecznością złożenia stosownego wniosku.


MG Property Sp. z o.o. Najlepszy Partner w Zarządzaniu Twoją Nieruchomością